CV Database voor intermediairs en werkgevers
 

Algemene voorwaarden

 

 

1       Definities

CV Linc

De eigenaar en exploitant van de website www.cvlinc.nl. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Curriculum Vitae Linc nader te noemen CV Linc onder nummer 58218858. Onderdeel van Invitea.

Wederpartij

De natuurlijke of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten, webapplicatie en CV Database van CV Linc.

Intermediairs

Eigenaren, exploitanten en medewerkers van uitzendbureaus, detacheringbureaus, werving- & selectiebureaus en reïntegratiebureaus.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen de Wederpartij en CV Linc, op basis waarvan de Wederpartij de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de overeengekomen diensten.

Lead

Een business Lead is een Engelse term voor verhandelde gegevens over een potentiële klant (prospect), waarvoor een vergoeding betaald wordt.

Profiel

Het CV van de kandidaat die ingeschreven staat bij een intermediair met daarop de gegevens als werkervaring, opleiding en de gegevens van de intermediair.

Kandidaat

Een werkzoekende die staat ingeschreven bij een intermediair.

 

2       Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CV Linc en de Wederpartij waarop CV Linc deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CV Linc, voor de uitvoering waarvan door CV Linc derden dienen te worden betrokken.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van CV Linc en zijn directie.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de De Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CV Linc en de De Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.8 Indien CV Linc niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CV Linc in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

3       Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van CV Linc zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product/dienst  waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 CV Linc kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de De Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is CV Linc daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CV Linc anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht CV Linc niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4       Verplichtingen Partijen

4.1  De Wederpartij zal CV Linc steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, waaronder tijdige, volledige en juiste aanlevering van de profielen, bedrijfsgegevens en bankgegevens. De Wederpartij neemt daarbij de door CV Linc gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen in acht. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem opgegeven gegevens of inlichtingen.

4.2  De Wederpartij zorgt voor de tijdige, volledige en juiste aanlevering van de relevante plaatsingsgegevens.

4.3  De dienst van CV Linc bestaat uit het instaat stellen van de Wederpartij om zelf een Profiel te plaatsen in de CV database. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren, regelmatig actualiseren en controleren van het Profiel.

4.4  CV Linc streeft er naar dat de website beschikbaar is voor (bevoegde) bezoekers. CV Linc garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. CV Linc behoudt zich het recht voor om de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan en onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. CV Linc is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, ongeacht de oorzaak daarvan. CV Linc garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken of computervirussen of andere software die bedoeld is om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden.

 

5       Profiel

5.1  CV Linc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van profielen. Voor ieder Profiel staat de Wederpartij er voor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of CV Linc. In het bijzonder garandeert de Wederpartij dat ieder Profiel voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes, juist, volledig en actueel is, geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat en niet anderszins in strijd is met goede zeden, smaak of openbare orde, geen computervirussen of andere software bevat die is bedoeld om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden bevat en geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van CV Linc of derden en niet anderszins onrechtmatig of schadelijk is jegens CV Linc of derden.

5.2  Het is Wederpartij enkel toegestaan om via cookies, scripts of op andere wijze de volgende anonieme metadata te verzamelen: clicks, hoe vaak het Profiel is bekeken (views), gebruikte schermresolutie, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem en welk deel van het Profiel is bekeken. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook andere informatie te verzamelen waaronder, maar niet beperkt tot, informatie ten behoeve van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de website van CV Linc, en niet publieke gegevens zoals IP- adressen.

5.3 De Wederpartij zal CV Linc volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in dit artikel 5 door de Wederpartij. De Wederpartij zal CV Linc verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die CV Linc in verband daarmee ondervindt.

5.4 CV Linc behoudt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van profielen te weigeren of de inhoud of vormgeving van een reeds geplaatste Profiel naar eigen goeddunken te wijzigen of verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Wederpartij op schadevergoeding. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat profielen strijdig zijn met deze algemene voorwaarden of de in Nederland geldende wet- en regelgeving, of dat er sprake is van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven profielen.

 

6       Reikwijdte recht tot inzage en/of toegang tot CV database

6.1 De Wederpartij erkent dat CV Linc producent is van de door haar geëxploiteerde CV database in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de CV database.

6.2  De Wederpartij mag de CV database slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel kandidaten te promoten en nieuwe werknemers rechtstreeks voor haar eigen onderneming dan wel, doch enkel indien en voor zover de onderneming van de Wederpartij werving en selectie ten behoeve van derden tot doelstelling heeft, voor de onderneming van de Wederpartij(en) te werven en selecteren, zulks enkel voor zover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.

6.3  De Wederpartij mag databestanden uit de CV database of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, behoudens voor zover hij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van CV Linc.

6.4  De Wederpartij mag databestanden uit de CV database, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV database openstaande vacature en alleen voor zover de databestanden uit de CV database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.

6.5  Een inlogaccount tot de CV database staat één enkele unieke gebruiker toe om toegang te verkrijgen tot de CV database. Het is de Wederpartij dan ook niet toegestaan om meerdere gebruikers met één en dezelfde inlogaccount toegang te laten verkrijgen tot de CV database.

6.6  Het is de Wederpartij niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de diensten van CV Linc . Dit houdt onder meer in dat het de Wederpartij niet is toegestaan soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken om de CV database op enigerlei wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te benaderen.

6.7  De Wederpartij dient zorgvuldig om te gaan met de door CV Linc verstrekte inloggegevens. De door CV Linc verstrekte inloggegevens zijn de Wederpartij-gebonden en niet overdraagbaar. Inlogaccounts mogen enkel binnen de eigen organisatie van de Wederpartij gebruikt worden. Het is de Wederpartij dan ook niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn inloggegevens voor welk doel dan ook. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van zijn inloggegevens, om eventueel misbruik van zijn inloggegevens binnen en/of buiten de eigen organisatie van De Wederpartij te voorkomen.

6.8  Indien de Wederpartij in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, behoudt CV Linc zich het recht voor om in te grijpen, bijvoorbeeld door in een dergelijk geval de account(s) van de Wederpartij en de toegang van de Wederpartij tot de CV database met onmiddellijke ingang en zonder nadere waarschuwing te blokkeren. In dat geval is CV Linc geen schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan de Wederpartij. Bedragen die CV Linc heeft gefactureerd of nog heeft te factureren in verband met de overeenkomst, blijven in dat geval onverminderd verschuldigd en worden direct opeisbaar.
 

7       Intellectueel eigendom

7.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, de Website, de CV database en alle andere door CV Linc ter beschikking gestelde software, bestanden (inclusief adressenbestanden), materialen (inclusief software) en informatie, berusten uitsluitend bij CV Linc of haar licentiegevers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Wederpartij is uitgesloten.

7.2 Indien en voor zover de dienst van CV Linc eruit bestaat om de Wederpartij door gebruik van de software van CV Linc of haar licentiegevers in staat te stellen om zelf een Profiel te plaatsen, dan verleent CV Linc aan de Wederpartij het niet-exclusieve, niet- overdraagbare recht om deze software uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zover noodzakelijk om het Profiel te plaatsen, te wijzigen of te verwijderen.

7.3 Door het plaatsen op de Website of anderszins beschikbaar stellen aan CV Linc van profielen, plaatsingsgegevens, teksten, beelden, geluiden, (data)bestanden, software of andere informatie of materialen, verleent de Wederpartij aan CV Linc een wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze informatie en materialen, waaronder maar niet beperkt tot het publiceren, aanpassen, reproduceren of anderszins exploiteren van deze informatie op de Website. De Wederpartij garandeert dat hij bevoegd is om deze toestemming te verlenen. CV Linc zal niet gehouden zijn de betreffende informatie en materialen geheim te houden.

 

8       CV Database en diensten

8.1  CV Linc voert een zoekopdracht in de CV database naar beste vermogen en inzicht uit maar geeft geen garanties op het aantal kandidaten dat gevonden zal worden, noch op de geschiktheid van de kandidaten of enig ander resultaat. CV Linc gaat er vanuit dat de informatie die de kandidaten en de Wederpartij(en) hebben verstrekt juist is. CV Linc sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het onjuist verstrekken van inlichtingen door kandidaten en de Wederpartij(en) alsmede voor (de gevolgen van) het doen of nalaten van kandidaten die bij de Wederpartij in dienst zijn getreden naar aanleiding van het gebruik van de CV database en/of de diensten van CV Linc.

 

9       Tarieven & Leads

9.1  Voor iedere overeenkomst gelden telkens de tarieven die door CV Linc op hun site met tarieven worden gehanteerd. Het concrete tarief voor een Lead is mede afhankelijk van het soort Profiel.

9.2 CV Linc behoudt zich het recht voor de tarieven en de daarmee verband houdende gegevens op een tariefkaart te herzien. Indien een dergelijke tariefherziening ook geldt voor de reeds verstrekte opdrachten voor zover deze nog niet geplaatst of bevestigd zijn, heeft de Wederpartij het recht het nog niet geplaatste of bevestigde deel van de opdracht zonder bijbetaling te annuleren.

9.3 Alle tarieven zijn in euro’s en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

9.4 CV Linc biedt haar diensten aan op Lead basis, waarbij De Wederpartij een vergoeding betaald voor een Lead. Deze Lead wordt gefactureerd naar De Wederpartij wanneer de gegevens van een werkgever/opdrachtgever die mogelijk interesse heeft in de kandidaat worden verzonden naar De Wederpartij. Het tarief van deze Lead is afhankelijk van het profiel van de kandidaat. Het plaatsen van profielen in de CV database is gratis.

 

10       Overeenkomst Intermediairs

10.1 De Wederpartij sluit een overeenkomst af voor onbepaalde tijd. De overeenkomst is per maand opzegbaar met de inachtneming van de geldende opzegtermijn. De overeenkomst geeft de Wederpartij toegang tot de website en database waarmee de Wederpartij profielen kan plaatsen / bekijken. 

10.2 De overeenkomst is per maand opzegbaar met de inachtneming van de geldende opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren, per post of e-mail.

 

11       Facturatie & Betaling

11.1 CV Linc factureert aan het einde van de maand het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. CV Linc kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e-mail, verzenden. De Wederpartij gaat akkoord met elektronische facturatie door CV Linc.

11.2 De Wederpartij is gehouden facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders overeengekomen. De Wederpartij is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door de Wederpartij is uitgesloten.

11.3 Het staat CV Linc vrij met de Wederpartij afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder betaling in termijnen. Afwijkende betalingsafspraken kunnen schriftelijk of digitaal via e-mail worden overeengekomen.

11.4 CV Linc is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen te vragen of garanties ten aanzien van betalingen, indien daar naar het oordeel van CV Linc aanleiding toe bestaat of dreigt te ontstaan. CV Linc is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

11.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is CV Linc vanaf dat moment gerechtigd de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Indien betaling in termijnen is overeengekomen worden bij niet-tijdige betaling van een termijn tevens alle nog niet opeisbare termijnen onmiddellijk opeisbaar. CV Linc is in dat geval gerechtigd de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten totdat alle termijn(en) zijn voldaan. Indien CV Linc besluit incassomaatregelen te nemen, komen de daarmee gemoeide kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor rekening van de Wederpartij. De kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

 

12       Tussentijdse Beëindiging

12.1 CV Linc heeft het recht de overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij, ook na een schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, na verloop van die termijn tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

12.2 Een partij heeft het recht de overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien de andere partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. De toepasselijkheid van artikel 7:408 leden 1 en 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 CV Linc heeft het recht de overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien zij de dienst waarop de overeenkomst betrekking heeft stopt.

12.4 Bij geen van de voornoemde beëindigingsmogelijkheden is CV Linc enige schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan de Wederpartij.
 

13       Overmacht

13.1 In geval CV Linc door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft CV Linc het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de uitvoering van de desbetreffende Profiel op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij te zijn gehouden. In deze gevallen is CV Linc verplicht de Wederpartij zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

13.2 Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door CV Linc ingeschakelde derden, en ingeval van de online diensten, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
 

14       Aansprakelijkheid & Klachten

14.1 De aansprakelijkheid van CV Linc uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de Wederpartij onder de desbetreffende overeenkomst heeft betaald aan CV Linc .

14.2 CV Linc is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Eventuele klachten ten aanzien van de plaatsing van profielen in de CV database binnen dertig (30) dagen na publicatie van een Profiel schriftelijk aan CV Linc ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

14.4 Indien een Profiel niet conform de afspraken uit de overeenkomst is geplaatst en/of zichtbaar is, kan de Wederpartij – naar keuze van CV Linc– slechts aanspraak maken op herplaatsing van het Profiel, vermindering van de prijs of uitkering van de vergoeding in Credits, voor zover het Profiel redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden en niet uit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijkt dat de schade voor risico is van de Wederpartij.

 

15       Toepasselijk recht en geschillen

15.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CV Linc partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.2  De rechter in de vestigingsplaats van CV Linc is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CV Linc het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

16       Vertrouwelijkheid

16.1 De Wederpartij zal alle informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van CV Linc verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien de Wederpartij tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

 

17       Privacy

17.1 De Wederpartij dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons-) gegevens van derden, waaronder de gegevens van kandidaten die als resultaat van de opgeslagen zoekfilters aan de Wederpartij zijn verstrekt dan wel die middels de CV database aan de Wederpartij ter inzage zijn gegeven. De Wederpartij mag de gegevens uitsluitend gebruiken voor het vervullen van een concrete, bestaande en passende vacature. Iedere andere of verdergaande verwerking is niet toegestaan. De Wederpartij zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een kandidaat direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door de Wederpartij, zal de Wederpartij dat gebruik onmiddellijk staken en wanneer nodig de gegevens vernietigen. CV Linc garandeert niet dat de hierboven bedoelde informatie actueel, juist, compleet of accuraat is. CV Linc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. CV Linc zal op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (arbeids- of uitzend)overeenkomst tussen of met de Wederpartij en een kandidaat.

17.2 De Wederpartij staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met het bepaalde in dit artikel 17, de privacy statement van CV Linc te vinden op www.cvlinq.nl en alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie, waaronder in elk geval de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Wederpartij zal CV Linc volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving door de Wederpartij van het bepaalde in dit artikel 17, de privacy statement van CV Linc of van enig wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. De Wederpartij zal CV Linc verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die CV Linc in verband daarmee ondervindt.

17.3 Indien en voor zover de Wederpartij persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verzamelt uit de CV database of van de Site, vrijwaart de Wederpartij CV Linc voor alle aanspraken van derden die jegens CV Linc mochten worden ingesteld, wegens een aan de Wederpartij toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

18       Diversen

18.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door CV Linc aangepast worden. CV Linc adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken op www.cvlinc.nl