CV Database voor intermediairs en werkgevers
 

Privacy Statement

CV Database, online recruitment, CV Linc

 

1          Definities

CV Linc

De eigenaar en exploitant van de website www.cvlinc.nl. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Curriculum Vitae Linc onder nummer 58218858, hierna te noemen CV Linc. Onderdeel van Invitea.

Intermediairs

Eigenaren, exploitanten en medewerkers van uitzendbureaus, detacheringbureaus, werving- & selectiebureaus en reïntegratiebureaus.

Werkgever

Eigenaar of werknemer van een bedrijf, die is belast met het werven en/of aannemen van personeel.

Kandidaat

Een werkzoekende die staat ingeschreven bij een intermediair.

CBP

College Bescherming Persoonsgegevens

WBP 

Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

2          Algemeen

2.1 De verantwoordelijke voor deze website is de exploitant en eigenaar van de website www.cvlinc.nl. CV Linc is gevestigd te Groningen. CV Linc is bereikbaar via info@cvlinc.nl .

2.2 CV Linc staat geregistreerd als Curriculum Vitae Linc in het online register van het CBP voor de verwerking van (persoons)gegevens onder nummer 1543526.

 

3          Doeleinde

3.1 Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is het alleen toegestaan om persoonsgegevens te verzamelen wanneer deze een doel dienen. Het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens van de kandidaat is voor het vinden van een passende functie.

 

4          Gevraagde informatie

4.1 Voor het inzien van de volledige database is een werkgeversaccount of intermediairaccount nodig. Registreren is dus verplicht. De aldus verkregen direct herleidbare persoonsgegevens worden niet openlijk op internet gepubliceerd. De werkgevers en intermediairs gebruiken de gegevens voor het vervullen van openstaande vacatures.

4.2 Intermediairs dienen de kandidaat te vragen om ondubbelzinnige toestemming om hun (persoons)gegevens te verwerken in de database van CV Linc en te publiceren op internet. Tevens dienen ze de kandidaat te informeren welke gegevens ze in de database verwerken en met welk doel.

4.3 De gegevens worden, buiten de gebruikers van de werkgeversaccount en intermediairaccount, door CV Linc niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

4.4 De (persoons)gegevens die CV Linc nodig is voor het compleet maken van een profiel zijn uitsluitend werk gerelateerd.

 

5          Rechten kandidaten

5.1 Kandidaten geven ondubbelzinnige toestemming voor het verwerken en plaatsen van hun persoonsgegevens in de CV database van CV Linc. Daarmee bedoelende de website en database van CV Linc. Bij minderjarigen, dat wil zeggen personen onder de zestien jaar, mag het profiel van de kandidaat uitsluitend geplaatst worden na toestemming van hun ouders of voogd. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering van zijn gegevens.

5.2 De kandidaat heeft inzage recht. Dat betekend dat de kandidaat het recht heeft om het profiel te zien dat van de kandidaat is gemaakt en gepubliceerd in de database. Daarnaast heeft de kandidaat het recht om het profiel te laten corrigeren of geheel te laten verwijderen. De verzoeken kunnen gedaan worden bij diegene die de gegevens heeft verwerkt. In dit geval de intermediair. Het is tevens mogelijk om een verzoek in te dienen bij CV Linc. Om een inzage-, verwijder- of correctieverzoek te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat de kandidaat de gegevens meldt waarmee hij zich heeft laten registreren.

 

6          Privacyvragen

6.1 Vragen over het privacybeleid van CV Linc kunnen per e-mail worden gesteld. info@cvlinc.nl

 

7          Overige gegevensverwerking

7.1 De website legt de IP adressen vast van bezoekers van de website, door middel van een extern statistiekenprogramma. Dat betekent dat alle bezoekers van de website eerst langs een externe server worden geleid, voor zij op de website van CV Linc terechtkomen. De statistieken worden gebruikt om de vindbaarheid en het gebruik van (onderdelen van) de site te meten door bezoekers en de benodigde servercapaciteit in te kunnen schatten.

 

8          Beveiliging

8.1 Voor gegevenstransport tussen gebruikers en de webapplicatie en database gebruikt CV Linc een beveiligd protocol genaamd SSL Certificaat, aangeduid als https. De aldus verkregen gegevens worden door CV Linc opgeslagen in een adequaat beveiligde database. De (persoons)gegevens zijn opgeslagen in een database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. De gegevens op de website zijn openlijk toegankelijk en zijn niet direct herleidbaar naar een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die zowel direct als indirect herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon zijn opgeslagen in de database. Deze database is uitsluitend toegankelijk door middel van een werkgevers- of intermediairaccount. Dit zijn allen geregistreerde gebruikers die inloggen middels een gebruikersnaam en wachtwoord. De direct herleidbare (persoons)gegevens die in de database staan en dus alleen volledig te bekijken middels een werkgevers- of intermediairaccount zijn niet indexeerbaar voor zoekmachines.

 

9          Bijzondere persoonsgegevens

De Wbp maakt onderscheid tussen ‘gewone’ en ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Ook strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens zijn onderworpen aan een strenger wettelijk regime dan de overige persoonsgegevens.

Bron: CBP Richtsnoeren “Publicatie van persoonsgegevens op internet”.

9.1 Het vermelden van bijzondere persoonsgegevens is niet toegestaan. Profielen met dergelijke persoonsgegevens zullen worden verwijderd.

 

10       Bewaartermijn

10.1 Alle gegevens op de website en CV database blijven beschikbaar op internet zolang CV Linc daartoe de middelen en mogelijkheden heeft.

 

11       Melding bij het CBP

11.1 CV Linc heeft het verwerken van de persoonsgegevens gemeld bij het CBP.